Mông Em Bé Trong Nóng Nhất Nguy Cơ Ngoài Trời

तस्वीर का शीर्षक ,

Mông Em Bé Trong Nóng Nhất Nguy Cơ Ngoài Trời, Mày… Mày là thằng nào? Tại sao mày ở đây? Tao… Tao… Con mẹ nó… Phan Võ ah….