Đi Tắm, Goatmilkers

तस्वीर का शीर्षक ,

Đi Tắm, Goatmilkers, Tôi biết anh vô tội… Nhưng vợ anh, Khánh Phương đã hại em tôi đến mức này.