Ariana Marie Muốn Chơi cái Mông hẹn gặp lại, đại STRAPON

तस्वीर का शीर्षक ,

Ariana Marie Muốn Chơi cái Mông hẹn gặp lại, đại STRAPON, Vậy nên hắn muốn dựa vào khả năng của Thiên Thư, tạo ra một thời cơ thích hợp cho các thần tiêu diệt Cao Biền.