Tình bằng một người á rập

तस्वीर का शीर्षक ,

Tình bằng một người á rập, Thứ nước âm ấm, nhơn nhớt chảy ra từ lồn của Phương Dung đang được lão Thành hứng lấy nuốt vào bụng không sót một giọt nào.