Vui đùa trong sự thay đổi phòng nhẹ nhàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Vui đùa trong sự thay đổi phòng nhẹ nhàng, Đơn giản thôi, giờ chỉ cần hợp thức hóa cái thai là xong Hợp thức hóa? Hợp thức hóa là sao?.