Slim Quấy Rối Chết Tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Slim Quấy Rối Chết Tiệt, Vì vậy đây cũng không phải lần đầu tiên cả nhóm đi chơi qua đêm với nhau.