Còng Tay Súng Lớn Mỏng Cậu Bé Đã Nhận,

तस्वीर का शीर्षक ,

Còng Tay Súng Lớn Mỏng Cậu Bé Đã Nhận,, Không tính Quỷ, người luyện hồn khi đạt đến đỉnh cấp của Chúa Tể có hai con đường chính thức để đi, một là Hóa Thần, hai là Nhập Ma.