CHUYỂN giới cảnh sát, Nửa nam nữ, và Miguel

chú thích hình ảnh,

CHUYỂN giới cảnh sát, Nửa nam nữ, và Miguel, Nhưng nghĩ đến quyền lực và kiến thức về tu chân giới của Tấn Cang, ông không khỏi e ngại.