Da Gà Cho vinh quang, Thổi kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Da Gà Cho vinh quang, Thổi kèn, Vì nơi đó ông cất giấu bốn miếng ngọc bội và rất nhiều thứ giá trị đã bị chúng lấy đi.