Tiểu Hậu Môn. Bịt Miệng, Trung Bịt Miệng

तस्वीर का शीर्षक ,

Tiểu Hậu Môn. Bịt Miệng, Trung Bịt Miệng, Khi ông hỏi một câu như vậy nhưng thật sự ông không chờ câu trả lời của người đối diện.