Bắn mông lừa

तस्वीर का शीर्षक ,

Bắn mông lừa, Được rồi, Tiểu Thẩm, em không cần giải thích, không có gì, nếu đã tới, vậy chúng ta liền nói chuyện chính sự đi.