Quân đội các anh trong một nóng tay ba hành động

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân đội các anh trong một nóng tay ba hành động, Hai người dắt nhau đi trong mưa, Hùng đi trước để che mưa và che chỗ kín cho Hằng.