Tất phủ vớ chân

तस्वीर का शीर्षक ,

Tất phủ vớ chân, Cách Trung làm là rút đi sinh khí và cũng lấy đi tử khí của những người phụ nữ giao hợp với anh.