Conny là một lùn tóc vixen ai đã lấy nó vào cổ anh ta

तस्वीर का शीर्षक ,

Conny là một lùn tóc vixen ai đã lấy nó vào cổ anh ta, Nhưng có nhiều thứ trên một con người không thể dùng tiền bạc hay kiến thức mà che lấp được.