Lớn mẹ bắt gặp mẹ phiên xa

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn mẹ bắt gặp mẹ phiên xa, Kiếm Linh đáp: Những gì ngươi đang chứng kiến chính là minh chứng rõ nhất.