MỚI GLORYHOLE

तस्वीर का शीर्षक ,

MỚI GLORYHOLE, Khánh Phương uất ức đến mức quên cả tinh thần liên kết mà nói tuột ra ngoài.