Glamerous Trời Lấy Đi Khắp Người Cô Ấy Chặt Vào Bụng

chú thích hình ảnh,

Glamerous Trời Lấy Đi Khắp Người Cô Ấy Chặt Vào Bụng, Hắn muốn bảo vệ đất nước này, muốn xóa tan gánh nặng của mẹ, muốn tiếp nối di sản của cha, muốn chiến đấu.